OBCHODNÍ PODMÍNKY Levitio

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou nedílnou součástí smluvního vztahu popsaného níže, upravují vznik, podmínky a další fungování smluvního vztahu v souvislosti s poskytnutím uživatelského rozhraní aplikace Levitio (dále jen „Levitio“).

Pro účely těchto OP si na začátku definujeme některé důležité pojmy, se kterými se v OP setkáte:

„Webové stránky“ náš web https://www.levitio.cz/ a https://www.levitio.com/.

„Ceník“ náš ceník, který najdete na: https://www.levitio.cz/cenik.html.

„Účet“ společné označení pro Účet organizace a Uživatelský účet.

„Účet organizace“ typ účtu, který je nadřazený Uživatelskému účtu. Zakládá jej na samém počátku manažer celé organizace za poplatek dle vybraného tarifu. Účet organizace na sebe může mít navázaný neomezený počet Uživatelských účtů.

„Uživatelský účet“ účet, ke kterému má přístup právě jedna konkrétní osoba a umožňuje vstup do aplikace Levitio a v případě, že zná URL konkrétní organizace, pak má vždy roli „Návštěvníka“. Na základě přidělených rolí v rámci organizace umožňuje uživateli přistupovat k funkcím a datům v Levitiu. Uživatelské účty jsou zdarma, nevztahují se na ně žádné předplatné, jako na Účet organizace.

„Role“ po založení Uživatelského účtu je manažer oprávněn přiřazovat jednotlivým uživatelům následující role: manažer, asistent, návštěvník, rodič a dítě. Od přiřazené role se odvíjí oprávnění a funkce, které má uživatel k dispozici.

1. NA ÚVOD

1.1. Provozovatelem Levitio je společnost Levitio solutions, s.r.o IČO: 09488154, se sídlem Mendelova 1710/1, 741 01 Nový Jičín, Česká republika. Dále v textu těchto OP budeme o naší společnosti mluvit jako o nás. Budeme tedy používat zájmeno „My“.

1.2. Aby byly tyto OP čtivější, a hlavně aby byly pro vás uživatele dostatečně srozumitelné, nebudeme Vás v textu označovat žádnými komplikovanými právními pojmy. Budeme proto jednoduše používat zájmeno „Vy“.

1.3. Levitio je webová aplikace, která je poskytována v rámci webového rozhraní Levitio na webových stránkách https://www.levitio.cz/ a https://www.levitio.com/.

1.4. Účelem Levitia je správa spolkové činnosti. Je určeno pro oddílovou činnost, ale využívat ji mohou také vedoucí kroužků pro děti, sportovní skupiny nebo firmy. Levitio je digitální pomocník oddílu, který šetří vzdělavatelům čas a profesionalizuje oddílové procesy zejména v oblastech administrace, plánování a komunikace.

1.5. Účelem těchto OP je vymezit naše vzájemná práva a povinnosti.

1.6. Tyto OP i smlouva, jejíž součástí OP jsou, jsou uzavírány v českém jazyce. Domluvme se, že pro uzavírání smluv budeme používat jen český jazyk.

1.7. Pro usnadnění bude veškerá naše komunikace probíhat e-mailem. Pokud něco nebude fungovat, kontaktujte nás na: podpora@levitio.com.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouvu s Vámi uzavřeme s použitím komunikačních prostředků na dálku. Abyste mohli využívat aplikaci Levitio, Vašim prvním krokem musí být registrace, kterou na Webové stránce učiníte kliknutím na tlačítko s názvem „Registrovat“. Poté se vám objeví registrační formulář, ve kterém zadáte následující informace:

  1. Celý název organizace (střediska, oddílu, spolku, firmy);
  2. Krátký název organizace (ten budete v rámci uživatelského rozhraní Levitio používat tam, kde se Celý název organizace nevejde;
  3. Název nadřazené organizace (spolku), pod kterou jako pobočný spolek patříte (vyberete z nabídky);
  4. Název poddomény (tím se rozumí adresa webové stránky, na které si následně zaregistrujete Váš Uživatelský účet);
  5. Váš e-mail.

2.2. Pro úspěšnou registraci bude registrační formulář z Vaší strany vyžadovat zaškrtnutí checkboxu, což bude znamenat, že souhlasíte s těmito OP a že jste se s nimi řádně seznámili. Zároveň bude vedle tohoto checkboxu uveden odkaz na jejich znění. Dále budeme vyžadovat zaškrtnutí checkboxu a souhlasu se Smlouvou o zpracování osobních údajů. OP i Smlouva o zpracování osobních údajů budou zároveň zveřejněny na Webových stránkách, takže si je můžete kdykoliv opětovně zobrazit.

2.3. Pro dokončení Vaší registrace stačí kliknout na tlačítko „Registrovat“. Právním jazykem řečeno, zobrazení tlačítka „Registrovat“ v uživatelském prostředí Levitio je návrhem k uzavření smlouvy z naší strany.

2.4. Kliknutí na tlačítko „Registrovat“ z Vaší strany znamená, že jste návrh k uzavření smlouvy dle předchozího bodu OP přijali, a tímto okamžikem je smlouva uzavřena. Předmětem takto uzavřené smlouvy je, že My poskytneme Vám oprávnění k užívání aplikace Levitio, a to za podmínek uvedených v těchto OP (dále jen „Smlouva“).

2.5. Kliknutím na tlačítko dle předchozího bodu těchto OP zároveň vyjadřujete souhlas s těmito OP a potvrzujete, že jste se seznámil s jejich obsahem.

2.6. Okamžikem uzavření Smlouvy nabývá Smlouva platnosti a účinnosti. Tyto OP jsou účinné uzavřením Smlouvy.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY, TARIFY, CENA

3.1. Na základě Smlouvy Vám poskytneme právo užívat Levitio, a to v rozsahu závislém na druhu členství/tarifu, který si vyberete.

3.2. Rozlišujeme několik druhů členství Levitio, a to bezplatné členství, které vznikne automaticky uzavřením Smlouvy, pokud nevyberete jinou variantu a dále zpoplatněné členství, přičemž každé z nich se liší přístupem k jednotlivým službám a cenou. Přehled všech tarifů, včetně funkcí, které jednotlivé tarify nabízejí, naleznete v Ceníku.

3.3. Za užívání zpoplatněného členství zaplatíte pravidelně každý rok poplatek, přičemž výše se bude odvíjet od typu zpoplatněného tarifu, viz. Ceník.

3.4. Po registraci Účtu organizace Vám budou automaticky aktivovány dva (2) měsíce placeného tarifu Levitia zdarma na vyzkoušení. Po vypršení této doby Vás upozorníme e-mailem a Vy si budete moci na další období zvolit nový tarif aplikace dle vašich preferencí.

3.5. Pokud si během dvou měsíčního zkušebního období neobjednáte placený tarif, uplynutím této doby Vám změníme tarif na Vašem Uživatelském účtu na neplacený. Poté si můžete kdykoliv objednat jeden z placených tarifů, který Vám aktivujeme po zaplacení objednávky.

3.6. V průběhu užívání Levitio si můžete svůj tarif kdykoliv změnit. Pokud přejdete z placeného tarifu na tarif neplacený nebo z placeného tarifu vyšší třídy (tj. tarif s vyšší úplatou) na placený tarif nižší třídy (tj. tarif s nižší úplatou), berete na vědomí, že Vám může být část obsahu tarifu znepřístupněna, a to v rozsahu, který přesahuje limity pro druh tarifu, na který jste přešli.

3.7. Ceník je k dispozici na webových stránkách: https://www.levitio.cz/cenik.html. Cena se zpravidla platí za celý jeden rok.

3.8. Levitio je určeno zejména neziskovým organizacím a oddílům a tomu také odpovídá cena za konkrétní tarif. V případě, že budete chtít Levitio využít pro své komerční či jiné individuální účely, případně pokud máte specifické potřeby nebo chcete učinit hromadnou objednávku pro celou organizaci, celý okres nebo kraj, pak nás kontaktujte na e-mailové adrese podpora@levitio.com.

3.9. Pro zaplacení ceny Vám zašleme e-mailem fakturu s údaji k provedení platby bankovním převodem, ve které bude uvedeno číslo našeho účtu, variabilní symbol a částka k zaplacení. Je nutné, abyste nám částku zaslali pod variabilním symbolem, který vám zašleme, jinak nebudeme schopni platbu spojit s Vaší objednávkou. Po připsání peněz na náš účet vám zašleme potvrzení objednávky.

3.10. Uvedená Cena je bez daně z přidané hodnoty, nejsme plátci DPH.

4. UŽÍVÁNÍ ÚČTU LEVITIO

4.1. Jakmile dojde k uzavření Smlouvy, získáte přístup k Účtu organizace prostřednictvím Vašeho Uživatelského účtu. Dokud Vám nebude manažerem přidělena jiná role, automaticky získáváte roli návštěvníka. Role, které Vám mohou být přiděleny jsou následující: manažer, asistent, rodič, dítě, návštěvník. Od přidělené Role se odvíjí oprávnění, která máte ve Vašem Účtu k dispozici. Množství dat, které mohou dané role vidět či upravovat lze nastavit v Účtu organizace.

4.2. Přístup k Účtu je zabezpečen Vaším uživatelským jménem a heslem, které jste si zvolili při vyplňování registračního formuláře. K Vašemu heslu nemáme přístup. Pokud heslo zapomenete, zašle Vám náš automat na Vaši žádost e-mail s informacemi pro nastavení nového hesla.

4.3. Při založení Účtu organizace elektronicky ověříme, že se jedná skutečně o Váš účet, a to tak, že Vám zašleme potvrzující e-mail s odkazem pro jeho ověření.

4.4. Při registraci na Webové stránce a při objednávání konkrétního tarifu jste povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Účtu a při objednávání jednotlivého tarifu považujeme za správné a aktuální.

4.5. Další možností, jak se do Levitia dostat je, že Vám manažer zašle pozvánku do organizace na Vámi sdělenou e-mailovou adresu a po vyplnění požadovaných údajů a dokončení Vaší řádné registrace pod tímto e-mailem automaticky dostáváte příslušnou roli, do které Vás manažer organizace pozval (tedy asistent, rodič nebo člen). Opět platí, že to, co můžete v dané roli vidět, závisí na nastavení Účtu organizace. Například pokud získáte roli rodiče, pak Vám budou zpřístupněny veškeré informace o Vašem dítěti.

4.6. Pokud do Levitia obdržíte přístup obdržením pozvánky dle předchozího bodu těchto OP, pak vyplníte požadované údaje v registračním formuláři a dokončíte tuto registraci kliknutím na tlačítko „Registrovat“, čímž potvrdíte, že jste se seznámil s obsahem těchto OP.

4.7. Ohledně informací nezbytných k přístupu do vašeho Účtu jste povinen zachovávat mlčenlivost. Dále nejste oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.8. Tímto berete na vědomí, že Váš Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na naši nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.9. Pokud usoudíte, že by mohlo dojít ke zneužití Vašeho Účtu, jste povinni nás o tom bezodkladně kontaktovat a požádat o zablokování přístupu k Účtu.

4.10. Technickou podporu Vám poskytneme prostřednictvím e-mailové komunikace nebo telefonicky. Dále budeme rádi, pokud nás budete informovat o vzniku případných poruch, nesrovnalostí či chyb v Levitio. K tomuto prosím využijte naší e-mailovou adresu podpora@levitio.com.

4.11. V případě, že budete chtít Účet zrušit, napište nám e-mail na adresu podpora@levitio.com a my tak učiníme.

5. ODDÍLY, DRUŽINY A JEDNOTLIVÉ ROLE OSOB

5.1. V Levitio se lze „pohybovat“ jako manažer, asistent, rodič, člen nebo návštěvník, a to v závislosti na tom, jakou roli má Uživatelský účet přiřazenou v daném Účtu organizace.

5.2. Osobám, které zajišťují správu Účtu organizace lze přiřadit role – manažer nebo asistent. Jako manažer můžete po přihlášení do uživatelského rozhraní založit jednotlivé oddíly a družiny, přičemž družiny budou podřazeny oddílům a oddíly budou podřazeny konkrétní organizaci. Do vytvořených oddílů/družin je pak možné přidávat další uživatele, kterým mohou být přiřazeny role: manažer, asistent, rodič, člen a návštěvník. Podle toho, jakou má daná osoba roli, se pak odvíjí jednotlivá oprávnění, která má k dispozici. Pro přidání uživatelů do oddílu je třeba zadat e-mailovou adresu člena oddílu nebo rodiče člena oddílu, náš automat poté zašle této osobě pozvánku do oddílu a ta se může zaregistrovat na zobrazeném registračním formuláři, do kterého zadá přihlašovací jméno, heslo a e-mail, na který mu byla zaslána pozvánka.

5.3. Některé informace mohou být zpřístupněny také osobám, kterým byla přidělena role „rodič“ nebo „člen“ a které se do Levitia mohou dostat i bez nutnosti registrace do aplikace Levitio. Jde o případy, kdy někdo chce nahlédnout do seznamu akcí, které se v dané organizaci konají. Manažer/asistent konkrétní organizace může v tomto případě této osobě zaslat pozvánku na e-mail s odkazem na danou akci. Tato osoba (příp. jeho dítě, má-li přidělenou roli „rodiče“) se tak může na tuto akci přihlásit, případně se z ní také odhlásit. Takto může tato osoba vidět všechny akce dané organizace, které se budou konat v rámci následujících 30 dnů.

5.4. Manažeři mohou kompletně spravovat a upravovat všechny části oddílů, včetně přidávání či schvalování nových uživatelů.

5.5. Asistenti mají omezený přístup k funkcím, nemohou například spravovat uživatele v oddíle. Co mohou asistenti vidět lze ověřit v nastavení v sekci „Bezpečnost dat“.

5.6. V sekci „Bezpečnost dat“ můžete upravovat, jaká data mohou vidět asistenti, návštěvníci, členové a rodiče.

5.7. Levitio Vám umožňuje také ukládat nejen základní, ale i jiné údaje o členech dle vašich potřeb. U jednotlivých členů se evidují následující informace: jméno, přezdívka, datum narození, pohlaví, adresa, e-mail a telefonní číslo na rodiče a na člena. Kromě toho je možno evidovat jiné údaje v sekci „Vlastní data o členech“ či “Chytrá tabulka”. Tyto vlastní údaje ovšem zadáváte na svou vlastní odpovědnost. Abychom Vám mohli zaručit ochranu Vašich údajů, Vaší povinností je zajistit, aby k Vašemu Účtu měli přístup jen povolené osoby.

6. ODPOVĚDNOST

6.1. Neneseme odpovědnost za jakoukoliv ztrátu či zneužití údajů, dat či jiného obsahu, který jste do svého uživatelského účtu uvedli, šířili, zobrazovali či uložili, a to z jakéhokoliv důvodu (dále jen „Obsah“).

6.2. Neneseme odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by Vám vznikla v důsledku užívání Levitia nebo z důvodu omezení či přerušení dostupnosti Levitio, popř. z důvodu, že provoz Levitia bude ukončen.

6.3. Dále neneseme odpovědnost za Obsah. Za ten odpovídáte výlučně Vy.

6.4. Aplikace neslouží k uchovávání zdravotních informací a jiných citlivých osobních údajů, které podléhají speciálnímu režimu dle GDPR (tj. údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob).

6.5. Nemůžeme ručit za bezproblémovou funkčnost napojení produktu na programy třetích stran.

7. TRVÁNÍ SMLOUVY

7.1. Smlouva uzavřená na základě těchto OP je uzavřena na dobu neurčitou, a to ode dne dle bodu 2.6. těchto OP.

7.2. Vždy nejpozději 14 dní před ukončením platného předplatného Vám zašleme automaticky e-mailem novou fakturu na užívání Levitia pro následující rok. V případě, že ji uhradíte do data splatnosti na ní uvedené, pak se Smlouva automaticky o rok prodlužuje, a obnovuje se Vámi vybraný tarif. V případě, že fakturu neuhradíte, pak se Vámi vybraný placený tarif ruší a Účet přechází do režimu neplaceného tarifu. V tomto případě jste srozuměni s tím, že funkce, které jsou spojeny s jedním z placených tarifů Vám budou znepřístupněny.

7.3. K zániku Smlouvy dochází mimo jiné zrušením Účtu organizace; tím nejsou dotčeny důvody zániku Smlouvy vyplývající z právní úpravy.

7.4. Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat Levitio o zrušení Účtu organizace nebo svého Uživatelského účtu

7.5. V případě, že závažně porušíte Smlouvu, zejména dojde-li z Vaší strany k porušení dobrých mravů nebo pokud porušíte kterýkoliv článek těchto OP. V případě, že zjistíme porušení Smlouvy dle tohoto bodu těchto OP, pak Vám bude zaslána výzva k zanechání závadného jednání, přičemž od tohoto závadného jednání jste povinen okamžitě upustit. Tuto Výzvu Vám zašleme na e-mail, který je spojen s Vaším Účtem. V případě, že ani po lhůtě stanovené ve výzvě nebude Vaše závadné jednání odstraněno, pak nás to opravňuje:

  1. omezit či zamezit Vám užívání Vašeho Účtu nebo
  2. Vám Účet zrušit.

7.6. V případě, že užíváte jeden z placených tarifů a dostanete se s úhradou platby do prodlení, jsme oprávněni Vám okamžitě znepřístupnit Účet nebo převést na tarif neplacený; pokud dojde k převedení na neplacený tarif, může vám být část jeho Obsahu znepřístupněna, a to v rozsahu, který přesahuje limity stanovené pro neplacený tarif.

7.7. V případě, že Váš Účet bude v neplaceném režimu a zjistíme, že jste jej neužíval po dobu delší než dvanáct (12) měsíců, jsme oprávněni jej vymazat, a to společně se všemi daty, které byly s tímto Účtem spojeny.

7.8. Po zrušení Účtu organizace, resp. po zániku Smlouvy odstraníme veškerý Váš Obsah, v tomto případě nemáte právo na jakoukoliv náhradu.

7.9. Zrušení Účtu, resp. zánik Smlouvy nemá vliv na Vaši povinnost zaplatit nám veškeré dlužné částky.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Informace o ochraně osobních údajů naleznete v Příloze 1 - PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.2. Nad dodržováním pravidel dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, a proto pokud budete mít za to, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, můžete na nás podat u tohoto úřadu stížnost. Sídlo a kontaktní údaje naleznete na těchto webových stránkách.

9. DALŠÍ USTANOVENÍ

9.1. Po vstupu do uživatelského rozhraní učiníte souhlas s ukládáním tzv. cookies na váš počítač. Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správné fungování Levitio. Není tedy možné je vypnout. Některá cookies využíváme k tomu, abychom věděli, které funkce jsou nejvyužívanější, které naopak ne. Díky těmto cookies můžeme aplikaci dále vyvíjet a zlepšovat. Souhlas s těmito tzv. analytickými cookies můžete kdykoliv odvolat, a to na úvodní straně „Domů“.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Čas od času je potřeba Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit. Pokud dojdeme k názoru, že je potřeba nějaké vylepšení či jiná změna těchto OP, vydáme upravenou verzi OP. O nových OP vám dáme vědět e-mailem. V takovém případě máte právo změny odmítnout a Smlouvu vypovědět ve výpovědní době v délce jednoho (1) měsíce od doručení nových OP. Nejsou s tím spojené žádné zvláštní povinnosti, které by vás zatěžovaly.

10.2. V případě, že se rozhodnete vypovědět Smlouvu z důvodu uvedený v předchozím bodě těchto OP a užíváte jeden z placených tarifů, pak Vám poměrnou část uhrazené částky vrátíme, stačí nás požádat prostřednictvím e-mailu “podpora@levitio.com”.

10.3. Stanou-li se nějaká ustanovení neplatná či neúčinná z důvodu změny právních předpisů nebo jiných důvodů, zůstávají ostatní ustanovení platná, neodporuje-li to jejich účelu a nejedná-li se o ustanovení, která nelze od ostatního obsahu OP oddělit.

10.4. Smlouva, kterou s námi uzavřete, včetně těchto OP, se řídí právem České republiky a veškeré spory z těchto smluv budou rozhodovány příslušnými soudy v České republice.

10.5. Naše práva vyplývající z odpovědnosti za škodu nebo jiných ustanovení OP, které mají z povahy věci trvat i po ukončení Smlouvy jsou po jejich ukončení nadále platná a vymahatelná.

10.6. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 10.11.2022